FECHA
 • 09:35 PM No. 639845
  28 56 26 83 68
 • 09:30 PM No. 639844
  65 29 16 93 44
 • 09:25 PM No. 639843
  22 26 18 94 04
 • 09:20 PM No. 639842
  76 17 32 06 43
 • 09:15 PM No. 639841
  54 97 11 21 70
 • 09:10 PM No. 639840
  89 94 35 47 93
 • 09:05 PM No. 639839
  67 00 63 11 02
 • 08:55 PM No. 639837
  43 38 07 35 09
 • 08:50 PM No. 639836
  96 74 20 66 57
 • 08:30 PM No. 639832
  17 47 60 42 46
 • 08:25 PM No. 639831
  39 65 40 45 95
 • 08:20 PM No. 639830
  68 14 03 77 20
 • 08:15 PM No. 639829
  81 17 70 43 11
 • 08:10 PM No. 639828
  93 05 10 78 76
 • 08:05 PM No. 639827
  74 87 36 10 32
 • 07:55 PM No. 639825
  09 75 92 06 83
 • 07:50 PM No. 639824
  37 74 65 40 30
 • 07:40 PM No. 639822
  23 49 61 05 00
 • 07:35 PM No. 639821
  00 94 83 63 73
 • 07:30 PM No. 639820
  84 67 64 22 63
 • 07:25 PM No. 639819
  54 80 06 46 13
 • 07:20 PM No. 639818
  47 66 06 08 47
 • 07:15 PM No. 639817
  92 22 98 12 75
 • 07:10 PM No. 639816
  39 74 43 78 58
 • 07:05 PM No. 639815
  62 54 43 53 62
 • 06:55 PM No. 639813
  21 15 36 06 65
 • 06:50 PM No. 639812
  34 43 47 86 64
 • 06:45 PM No. 639811
  53 57 54 58 24
 • 06:40 PM No. 639810
  52 26 70 49 92
 • 06:35 PM No. 639809
  79 69 74 83 92
 • 06:30 PM No. 639808
  62 97 10 06 85
 • 06:25 PM No. 639807
  36 50 41 36 89
 • 06:20 PM No. 639806
  29 26 50 67 53
 • 06:15 PM No. 639805
  14 33 66 45 28
 • 06:10 PM No. 639804
  62 63 88 16 47
 • 06:05 PM No. 639803
  09 18 69 29 46
 • 05:55 PM No. 639801
  71 98 31 49 10
 • 05:50 PM No. 639800
  92 17 15 76 12
 • 05:45 PM No. 639799
  89 41 98 96 77
 • 05:40 PM No. 639798
  15 96 69 96 90
 • 05:35 PM No. 639797
  71 39 05 68 91
 • 05:30 PM No. 639796
  84 01 13 76 42
 • 05:25 PM No. 639795
  37 66 14 85 49
 • 05:20 PM No. 639794
  20 61 04 45 27
 • 05:15 PM No. 639793
  34 93 70 77 30
 • 05:10 PM No. 639792
  23 41 64 35 49
 • 05:05 PM No. 639791
  35 53 87 26 99
 • 04:55 PM No. 639789
  53 08 68 92 56
 • 04:50 PM No. 639788
  60 55 97 89 16
 • 04:40 PM No. 639786
  96 04 17 69 95
 • 04:35 PM No. 639785
  20 48 35 39 65
 • 04:30 PM No. 639784
  26 49 44 91 58
 • 04:25 PM No. 639783
  70 08 17 88 72
 • 04:20 PM No. 639782
  35 74 37 78 57
 • 04:15 PM No. 639781
  25 91 14 96 23
 • 04:10 PM No. 639780
  89 61 52 88 12
 • 04:05 PM No. 639779
  54 28 46 00 29
 • 03:55 PM No. 639777
  10 45 50 77 75
 • 03:50 PM No. 639776
  27 78 44 06 90
 • 03:45 PM No. 639775
  79 98 90 92 06
 • 03:40 PM No. 639774
  75 59 84 16 64
 • 03:35 PM No. 639773
  90 28 17 87 74
 • 03:30 PM No. 639772
  97 44 62 70 85
 • 03:25 PM No. 639771
  47 40 50 12 84
 • 03:20 PM No. 639770
  12 59 09 16 67
 • 03:15 PM No. 639769
  93 38 88 79 16
 • 03:10 PM No. 639768
  55 43 21 02 33
 • 03:05 PM No. 639767
  32 03 52 54 71
 • 02:55 PM No. 639765
  94 25 38 32 14
 • 02:50 PM No. 639764
  50 14 74 12 31
 • 02:45 PM No. 639763
  40 75 97 61 90
 • 02:35 PM No. 639761
  50 84 72 16 86
 • 02:30 PM No. 639760
  74 94 09 99 81
 • 02:25 PM No. 639759
  01 74 16 14 01
 • 02:20 PM No. 639758
  13 06 17 96 15
 • 02:15 PM No. 639757
  16 40 30 42 24
 • 02:10 PM No. 639756
  58 90 72 54 86
 • 02:05 PM No. 639755
  42 59 07 34 83
 • 01:55 PM No. 639753
  83 03 11 83 72
 • 01:50 PM No. 639752
  52 48 87 29 98
 • 01:45 PM No. 639751
  66 65 38 19 72
 • 01:40 PM No. 639750
  28 27 06 49 54
 • 01:35 PM No. 639749
  09 63 13 91 51
 • 01:30 PM No. 639748
  98 57 03 42 33
 • 01:25 PM No. 639747
  21 96 93 52 55
 • 01:20 PM No. 639746
  22 58 44 49 02
 • 01:15 PM No. 639745
  04 80 82 01 21
 • 01:10 PM No. 639744
  31 19 54 37 51
 • 01:05 PM No. 639743
  76 29 23 88 67
 • 12:55 PM No. 639741
  59 58 86 28 18
 • 12:50 PM No. 639740
  96 55 43 80 53
 • 12:45 PM No. 639739
  86 67 18 88 43
 • 12:40 PM No. 639738
  03 61 60 26 01
 • 12:35 PM No. 639737
  39 78 42 72 48
 • 12:30 PM No. 639736
  50 11 58 38 11
 • 12:25 PM No. 639735
  05 75 87 05 44
 • 12:20 PM No. 639734
  47 69 88 35 96
 • 12:15 PM No. 639733
  65 11 07 20 69
 • 12:10 PM No. 639732
  65 87 24 17 63
 • 12:05 PM No. 639731
  13 23 91 93 68
 • 11:55 AM No. 639729
  23 76 58 91 76
 • 11:50 AM No. 639728
  13 15 59 39 48
 • 11:45 AM No. 639727
  58 30 86 09 14
 • 11:40 AM No. 639726
  79 51 62 61 69
 • 11:35 AM No. 639725
  68 49 76 74 84
 • 11:30 AM No. 639724
  73 61 06 74 04
 • 11:25 AM No. 639723
  26 24 07 56 84
 • 11:20 AM No. 639722
  37 49 73 19 86
 • 11:15 AM No. 639721
  73 31 94 83 74
 • 11:10 AM No. 639720
  30 15 80 26 31
 • 11:05 AM No. 639719
  27 80 84 23 89
 • 10:55 AM No. 639717
  02 12 69 20 77
 • 10:50 AM No. 639716
  77 88 30 64 09
 • 10:45 AM No. 639715
  32 24 19 95 83
 • 10:40 AM No. 639714
  39 48 34 90 75
 • 10:35 AM No. 639713
  53 69 35 65 79
 • 10:30 AM No. 639712
  24 47 78 61 99
 • 10:25 AM No. 639711
  24 02 29 04 68
 • 10:20 AM No. 639710
  26 45 81 14 63
 • 10:15 AM No. 639709
  82 46 21 42 20
 • 10:10 AM No. 639708
  03 57 55 26 91
 • 10:05 AM No. 639707
  02 64 80 20 37
 • 09:55 AM No. 639705
  10 52 40 85 16
 • 09:50 AM No. 639704
  02 48 60 12 47
 • 09:45 AM No. 639703
  82 52 59 03 30
 • 09:40 AM No. 639702
  76 19 06 72 99
 • 09:35 AM No. 639701
  09 17 73 21 29
 • 09:30 AM No. 639700
  39 51 00 83 76
 • 09:25 AM No. 639699
  04 27 99 57 10
 • 09:20 AM No. 639698
  81 01 93 32 84
 • 09:15 AM No. 639697
  42 47 76 49 11
 • 09:10 AM No. 639696
  13 88 54 52 54
 • 09:05 AM No. 639695
  01 12 23 11 11
 • 08:55 AM No. 639693
  92 53 39 04 94
 • 08:50 AM No. 639692
  26 86 25 23 26
 • 08:45 AM No. 639691
  72 84 26 88 34
 • 08:40 AM No. 639690
  59 49 28 38 11
 • 08:35 AM No. 639689
  76 23 16 41 21
 • 08:30 AM No. 639688
  97 74 39 64 93
 • 08:25 AM No. 639687
  71 03 51 78 05
 • 08:20 AM No. 639686
  76 03 49 74 04
 • 08:15 AM No. 639685
  89 66 71 49 74
 • 08:10 AM No. 639684
  55 61 98 49 50
 • 08:05 AM No. 639683
  12 59 46 75 75
 • 07:55 AM No. 639681
  70 46 17 92 06
 • 07:50 AM No. 639680
  92 41 52 80 50
 • 07:45 AM No. 639679
  28 83 69 82 27
 • 07:40 AM No. 639678
  60 88 36 05 98
 • 07:35 AM No. 639677
  63 17 38 80 54
 • 07:30 AM No. 639676
  50 07 15 27 65
 • 07:25 AM No. 639675
  18 25 83 13 02
 • 07:20 AM No. 639674
  26 30 03 50 38
 • 07:15 AM No. 639673
  14 73 62 47 32
 • 07:10 AM No. 639672
  41 62 86 55 05
 • 07:05 AM No. 639671
  67 81 20 06 31
 • 06:55 AM No. 639669
  83 41 78 41 13
 • 06:50 AM No. 639668
  88 56 90 35 79
 • 06:45 AM No. 639667
  14 06 17 17 49
 • 06:40 AM No. 639666
  36 71 18 63 23
 • 06:35 AM No. 639665
  35 61 94 95 20
 • 06:30 AM No. 639664
  19 16 02 79 92
 • 06:25 AM No. 639663
  63 81 01 00 57
 • 06:20 AM No. 639662
  39 68 27 84 13
 • 06:15 AM No. 639661
  95 55 72 75 98
 • 06:10 AM No. 639660
  86 65 68 17 70
 • 06:05 AM No. 639659
  40 34 03 87 50
 • 05:55 AM No. 639657
  35 57 06 21 15
 • 05:50 AM No. 639656
  72 26 15 49 45
 • 05:45 AM No. 639655
  69 67 18 81 25
 • 05:40 AM No. 639654
  26 45 81 97 87
 • 05:35 AM No. 639653
  06 36 65 94 31
 • 05:30 AM No. 639652
  62 15 25 27 11
 • 05:25 AM No. 639651
  48 45 88 61 07
 • 05:20 AM No. 639650
  24 47 03 92 44
 • 05:15 AM No. 639649
  31 83 81 25 02
 • 05:10 AM No. 639648
  26 53 55 92 44
 • 05:05 AM No. 639647
  71 89 68 60 33
FECHA
 • 09:33 PM No. 70783
  15
 • 09:28 PM No. 70782
  18
 • 09:23 PM No. 70781
  06
 • 09:18 PM No. 70780
  11
 • 09:13 PM No. 70779
  05
 • 09:08 PM No. 70778
  05
 • 09:03 PM No. 70777
  13
 • 08:58 PM No. 70776
  18
 • 08:53 PM No. 70775
  13
 • 08:48 PM No. 70774
  10
 • 08:43 PM No. 70773
  16
 • 08:38 PM No. 70772
  14
 • 08:33 PM No. 70771
  05
 • 08:28 PM No. 70770
  01
 • 08:23 PM No. 70769
  07
 • 08:18 PM No. 70768
  13
 • 08:13 PM No. 70767
  09
 • 08:08 PM No. 70766
  03
 • 08:03 PM No. 70765
  17
 • 07:58 PM No. 70764
  13
 • 07:53 PM No. 70763
  02
 • 07:48 PM No. 70762
  01
 • 07:43 PM No. 70761
  04
 • 07:38 PM No. 70760
  08
 • 07:33 PM No. 70759
  13
 • 07:28 PM No. 70758
  02
 • 07:23 PM No. 70757
  04
 • 07:18 PM No. 70756
  00
 • 07:13 PM No. 70755
  07
 • 07:08 PM No. 70754
  02
 • 07:03 PM No. 70753
  10
 • 06:58 PM No. 70752
  06
 • 06:53 PM No. 70751
  08
 • 06:48 PM No. 70750
  01
 • 06:43 PM No. 70749
  16
 • 06:38 PM No. 70748
  01
 • 06:33 PM No. 70747
  02
 • 06:28 PM No. 70746
  05
 • 06:23 PM No. 70745
  17
 • 06:18 PM No. 70744
  01
 • 06:13 PM No. 70743
  17
 • 06:08 PM No. 70742
  13
 • 06:03 PM No. 70741
  03
 • 05:58 PM No. 70740
  01
 • 05:53 PM No. 70739
  10
 • 05:48 PM No. 70738
  08
 • 05:43 PM No. 70737
  11
 • 05:38 PM No. 70736
  04
 • 05:33 PM No. 70735
  12
 • 05:28 PM No. 70734
  17
 • 05:23 PM No. 70733
  18
 • 05:18 PM No. 70732
  12
 • 05:13 PM No. 70731
  10
 • 05:08 PM No. 70730
  05
 • 05:03 PM No. 70729
  12
 • 04:58 PM No. 70728
  16
 • 04:53 PM No. 70727
  12
 • 04:48 PM No. 70726
  07
 • 04:43 PM No. 70725
  10
 • 04:38 PM No. 70724
  16
 • 04:33 PM No. 70723
  04
 • 04:28 PM No. 70722
  13
 • 04:23 PM No. 70721
  12
 • 04:18 PM No. 70720
  14
 • 04:13 PM No. 70719
  00
 • 04:08 PM No. 70718
  03
 • 04:03 PM No. 70717
  11
 • 03:58 PM No. 70716
  03
 • 03:53 PM No. 70715
  13
 • 03:48 PM No. 70714
  02
 • 03:43 PM No. 70713
  09
 • 03:38 PM No. 70712
  10
 • 03:33 PM No. 70711
  16
 • 03:28 PM No. 70710
  09
 • 03:23 PM No. 70709
  04
 • 03:18 PM No. 70708
  18
 • 03:13 PM No. 70707
  08
 • 03:08 PM No. 70706
  11
 • 03:03 PM No. 70705
  15
 • 02:58 PM No. 70704
  09
 • 02:53 PM No. 70703
  11
 • 02:48 PM No. 70702
  16
 • 02:43 PM No. 70701
  14
 • 02:38 PM No. 70700
  01
 • 02:33 PM No. 70699
  18
 • 02:28 PM No. 70698
  06
 • 02:23 PM No. 70697
  01
 • 02:18 PM No. 70696
  11
 • 02:13 PM No. 70695
  08
 • 02:08 PM No. 70694
  05
 • 02:03 PM No. 70693
  00
 • 01:58 PM No. 70692
  02
 • 01:53 PM No. 70691
  09
 • 01:48 PM No. 70690
  01
 • 01:43 PM No. 70689
  02
 • 01:38 PM No. 70688
  14
 • 01:33 PM No. 70687
  03
 • 01:28 PM No. 70686
  02
 • 01:23 PM No. 70685
  13
 • 01:18 PM No. 70684
  16
 • 01:13 PM No. 70683
  08
 • 01:08 PM No. 70682
  00
 • 01:03 PM No. 70681
  08
 • 12:58 PM No. 70680
  09
 • 12:53 PM No. 70679
  00
 • 12:48 PM No. 70678
  01
 • 12:43 PM No. 70677
  05
 • 12:38 PM No. 70676
  00
 • 12:33 PM No. 70675
  14
 • 12:28 PM No. 70674
  06
 • 12:23 PM No. 70673
  01
 • 12:18 PM No. 70672
  14
 • 12:13 PM No. 70671
  07
 • 12:08 PM No. 70670
  15
 • 12:03 PM No. 70669
  01
 • 11:58 AM No. 70668
  06
 • 11:53 AM No. 70667
  02
 • 11:48 AM No. 70666
  18
 • 11:43 AM No. 70665
  08
 • 11:38 AM No. 70664
  00
 • 11:33 AM No. 70663
  14
 • 11:28 AM No. 70662
  18
 • 11:23 AM No. 70661
  05
 • 11:18 AM No. 70660
  02
 • 11:13 AM No. 70659
  13
 • 11:08 AM No. 70658
  09
 • 11:03 AM No. 70657
  02
 • 10:58 AM No. 70656
  15
 • 10:53 AM No. 70655
  11
 • 10:48 AM No. 70654
  18
 • 10:43 AM No. 70653
  13
 • 10:38 AM No. 70652
  11
 • 10:33 AM No. 70651
  16
 • 10:28 AM No. 70650
  07
 • 10:23 AM No. 70649
  10
 • 10:18 AM No. 70648
  07
 • 10:13 AM No. 70647
  11
 • 10:08 AM No. 70646
  06
 • 10:03 AM No. 70645
  13
 • 09:58 AM No. 70644
  14
 • 09:53 AM No. 70643
  02
 • 09:48 AM No. 70642
  14
 • 09:43 AM No. 70641
  16
 • 09:38 AM No. 70640
  01
 • 09:33 AM No. 70639
  02
 • 09:28 AM No. 70638
  06
 • 09:23 AM No. 70637
  12
 • 09:18 AM No. 70636
  06
 • 09:13 AM No. 70635
  14
 • 09:08 AM No. 70634
  08
 • 09:03 AM No. 70633
  11
 • 08:58 AM No. 70632
  14
 • 08:53 AM No. 70631
  10
 • 08:48 AM No. 70630
  06
 • 08:43 AM No. 70629
  10
 • 08:38 AM No. 70628
  03
 • 08:33 AM No. 70627
  02
 • 08:28 AM No. 70626
  15
 • 08:23 AM No. 70625
  08
 • 08:18 AM No. 70624
  01
 • 08:13 AM No. 70623
  12
 • 08:08 AM No. 70622
  16
 • 08:03 AM No. 70621
  15
 • 07:58 AM No. 70620
  11
 • 07:53 AM No. 70619
  15
 • 07:48 AM No. 70618
  04
 • 07:43 AM No. 70617
  04
 • 07:38 AM No. 70616
  00
 • 07:33 AM No. 70615
  13
 • 07:28 AM No. 70614
  11
 • 07:23 AM No. 70613
  00
 • 07:18 AM No. 70612
  00
 • 07:13 AM No. 70611
  09
 • 07:08 AM No. 70610
  15
 • 07:03 AM No. 70609
  04
 • 06:58 AM No. 70608
  06
 • 06:53 AM No. 70607
  12
 • 06:48 AM No. 70606
  07
 • 06:43 AM No. 70605
  07
 • 06:38 AM No. 70604
  13
 • 06:33 AM No. 70603
  17
 • 06:28 AM No. 70602
  04
 • 06:23 AM No. 70601
  03
 • 06:18 AM No. 70600
  08
 • 06:13 AM No. 70599
  18
 • 06:08 AM No. 70598
  14
 • 06:03 AM No. 70597
  14
 • 05:58 AM No. 70596
  16
 • 05:53 AM No. 70595
  11
 • 05:48 AM No. 70594
  11
 • 05:43 AM No. 70593
  07
 • 05:38 AM No. 70592
  03
 • 05:33 AM No. 70591
  11
 • 05:28 AM No. 70590
  07
 • 05:23 AM No. 70589
  18
 • 05:18 AM No. 70588
  09
 • 05:13 AM No. 70587
  03
 • 05:08 AM No. 70586
  12
 • 05:03 AM No. 70585
  05

Loteka aclara que el incidente ocurrido el pasado 21 del mes de octubre se debió a una suspensión momentánea de la corriente eléctrica

SANTO DOMINGO.- Loteka informa al público en general y, en especial, a nuestra fiel clientela constituida por cientos de miles de consumidores en todo el país, que la no activación de la maquina correspondiente al primer premio de nuestro sorteo de quiniela, palé y tripleta, que tuvo lugar el 21 del mes de octubre del presente año, se debió a una suspensión momentánea de corriente eléctrica hacia el motor de activación de esta máquina.

Ante tal evento inesperado, de manera automática, se puso en funcionamiento el protocolo que tiene Loteka para atender este tipo de incidencia técnica de cara al público presente y televidente.

Como se pudo observar claramente por televisión, el presentador llamó de inmediato al escenario al Notario Público para que en compañía del equipo técnico de Loteka precedieran conforme al protocolo diseñado por la empresa para afrontar este tipo de incidencias.

Luego de activarse la máquina y obtenerse el bolo ganador No. 47 correspondiente al primer premio, como se apreció claramente en pantalla, la maquina volvió a dispararse accidentalmente, lo que ocasionó que saltara al conducto de selección un segundo bolo.

Para indicar de manera transparente cual era el bolo ganador del primer premio de la quiniela de ese día, se solicitó al Notario Público, en tanto testigo públicamente autorizado, que certificara delante de la pantalla el bolo ganador de la primera tómbola. Fue entonces que se presentó la tercera incidencia generada esta vez por un error humano.

En efecto, debido al normal desconocimiento del Notario Público de cómo se retiran los bolos del conducto de selección de la máquina, este levantó la válvula que detiene los bolos ganadores en dicho conducto sin colocar la mano debajo para retener bolo. Este error ocasionó que cayeran al suelo el bolo No. 47, ganador del primer premio que seleccionó la máquina tras su activación, junto al segundo bolo que se había seleccionado tras una errática segunda activación de la máquina.

Como muy bien se pudo apreciar estos eventos, que tuvieron lugar durante ese sorteo, se produjeron y trataron con absoluta transparencia en presencia de los supervisores del Ministerio de Hacienda, el Notario Público, pero, sobre todo, delante de nuestro público televidente.

Todos estos eventos se encuentran descritos e informados en la Dirección de Casinos y Juego de Azar del Ministerio de Hacienda como constancia de nuestro compromiso con la transparencia total y el respeto a los cientos de miles de fieles seguidores de los productos y la marca LOTEKA.

Porque como ya todos sabemos Loteka te Toca.

LOTEKA DESIGNA NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA

Santo Domingo, DN.- La empresa Loteka dio a conocer este martes la designación de la experimentada economista Ynmaculada Liriano...
Ver más

Loteka aclara que el incidente ocurrido el pasado 21 del mes de octubre se debió a una suspensión momentánea de la corriente eléctrica

SANTO DOMINGO.- Loteka informa al público en general y, en especial, a nuestra fiel clientela constituida por cientos de...
Ver más

Loteka recibe capacitación sobre prevención del Lavado de Activos.

SANTO DOMINGO. – La empresa líder en juegos de azar Loteka imparte capacitación a sus colaboradores, sobre la prevención...
Ver más
Desarrollo web a medida Jaen
Avenida Lope de Vega #59, Plaza Lope De Vega Local A-08, Ensanche Naco Distrito Nacional, República Dominicana. (809) 621-2626 y (809) 200-9997.